اساتید:

1- سرکار خانم دکتر همراز «شناخت رسانه»

2- جناب آقای آذرنیا «آشنایی با میکروفن و مبانی صوت»

3- جناب آقای دکتر سجادی صدر «آشنایی با دوربین و مبانی تصویر»

4- جناب آقای دکتر نظری «فن بیان و زبان بدن»

5- جناب آقای آقابیگی «مبانی گویندی و سبک های اجرا»

6- جناب آقای دکتر اخگری «آشنایی با سبک های ادبی و اوزان شعر فارسی (درست خوانی شعر)»

7- جناب آقای محمد امام جمعه «اصول مصاحبه استودیو و گزارشگری»

8- جناب آقای ناصر خیرخواه «مدیریت میزگرد و تاک شو»

9- جناب آقای مهدی سُدیفی «آشنایی با موسیقی و بکارگیری فُرم های آن در اجرا

اساتید:

1- سرکار خانم دکتر همراز «شناخت رسانه»

2- جناب آقای آذرنیا «آشنایی با میکروفن و مبانی صوت»

3- جناب آقای آتشين «آشنایی با دوربین و مبانی تصویر»

4- جناب آقای دکتر نظری «فن بیان و زبان بدن»

5- جناب آقای آقابیگی «مبانی گویندی و سبک های اجرا»

6- جناب آقای دکتر شهرستاني «آشنایی با سبک های ادبی و اوزان شعر فارسی (درست خوانی شعر)»

7- جناب آقای ناصر خیرخواه «اصول مصاحبه استودیو و گزارشگری»

8- جناب آقای ناصر خیرخواه «مدیریت میزگرد و تاک شو»

9- جناب آقای مهدی سُدیفی «آشنایی با موسیقی و بکارگیری فُرم های آن در اجرا